Čo znamená PR

Skratka PR znamená public relations. V preklade teda vzťahy s verejnosťou. PR sú vlastne techniky, nástroje, ktorými sa firma prezentuje a buduje si vzťahy s verejnosťou a svojím okolím, prípadne konkurenciou.

PR je vlastne dlhodobý a cieľavedomý proces poskytovania informácií verejnosti s ohľadom na spätnú väzbu.

 

PR komunikácia sa používa na udržovanie dobrého mena firmy alebo organizácie. Ale existuje široká škála využitia možností public relations ako napríklad:

  • šírenie informácií  a posolstiev potenciálnym zákazníkom pre podporu predaja
  • riešenie nepriaznivých vplyvov
  • zlepšenie informovanosti
  • nástroj ako presvedčiť

Rozdiel medzi PR a reklamou je v dĺžke trvania jej efektivity. Reklama sa sústreďuje na krátkodobé ciele, PR na dlhodobé. PR komunikácia má oproti reklame väčšie možnosti využitia komunikačných kanálov.